Important News — Polish Translation of Eternal Humans and the Finite Gods: How an Ex-Prophet and I Left Religion and Discovered Universes Beyond and Within

*This article is translated in Polish at the end*

 

Beginning July 1, 2020, the Polish translation of my book, Eternal Humans and the Finite Gods, will no longer be published by LOKA Publishers (Wydawnictwo LOKA in Polish). Our working relationship is now terminated based on several breaches of contract by LOKA Publishers and its Polish editor-in-chief/manager (hereafter grouped as “LOKA,” although the editor-in-chief was my sole contact). My book was not correctly printed and published according to our contract. In addition, I was not paid my full portion of the retail price of books sold.

 

 Here is some background:  For over a year, I have awaited LOKA’s promises to be executed that would remedy their publication errors of my book. When they would say they will properly respond within a few days, often weeks to months would go by without any word. Eventual communications were usually evasive or defensive, continuing the inaction. Regardless, the signed contract by both parties was clear: to publish the book as one undivided book with the same back cover text as my original book, among other agreements.

 I initially gave samples of my book’s pages to show the formatting, and I gave all images and text with proper explanation. LOKA’s outcome was two books sold as a set with wildly different formatting and completely different text on the back cover(s). Quality control was also lacking, for the Polish version’s images were inconsistent in both size and color. The image of the Amenti Blue Flame especially suffered and should never have been printed with a black background and dark tones. LOKA said they would fix these errors, but they did not. I followed up many times to no avail. (On June 29, 2020, I saw their website still advertised it as a set of two books, written as KSIĄŻKA PRZEŁOMU.)

 

I take responsibility for the fact that I submitted several updates of written text as the translation progressed because Mariusz Dec, the Polish translator, was translating faster than I was able to finish writing the third edition. (I did not foresee the amount of work the third edition would become.) This could have caused minor delays and confusion, but everything seemed to work out—all updates were labeled correctly, and LOKA agreed to use the final documents in their publication. Mariusz has since informed me that some but not all of the updates were used.

 

I could have ended my professional relationship with LOKA after they initially published the Polish book because of the following clauses: “The Proprietor warrants that she is fully entitled to dispose of the rights licensed to the Publishers under the terms of this agreement.” “The Publishers agree to publish their edition of the said works, which is not divided into more than one book…. If the Publishers fail to do so, this agreement shall terminate automatically and all rights licensed hereunder shall at once revert to the Proprietor.” I took probably too long to walk away because there was some give and take in the early stage of our business relationship, and I held a glimmer of hope that LOKA would act upon their promises expressed in subsequent emails to me.

 

I sent my legal termination contract to LOKA on May 3, 2020 and gave them until June 30 to finalize the following demands of this new contract: to end any advertisement of my book on their website or elsewhere, and to end publishing, printing, distributing, and selling my book starting July 1, 2020. I received an email from LOKA on June 30, 2020 stating they removed my book from their website, and they will not distribute or advertise the book on and after July 1, 2020. This is good news, for I wanted to end this relationship as amicably as possible. However, they should still receive payment for remaining books already distributed to booksellers, and I have reason to think that I will not receive any of those future proceeds.

 

I am now asking you, the Polish reader: Please consider not purchasing any remaining copies of the LOKA publication of Eternal Humans and the Finite Gods, whose cover is printed in a blue hue, because it should not be currently sold, and again, I doubt I will receive any of that money.

The great news is that my publishing company, Rediscovery Press, will go forward to publish a proper, improved Polish book, and it will be distributed to international booksellers. I ask that new and continuing readers will please be patient over the next possibly three months while I have some time, away from an ongoing large project and other duties, to devote to publishing the Polish book with my team.

In the next few weeks, my Polish agent will contact online Polish booksellers advertising and selling my book published by LOKA, providing clear information about the book’s discontinuation and severance with LOKA. If you see any website or bookstore continuing to sell the book, please contact me with the information.

 

I realized I needed to take back my energy from people who do not really resonate with me and my message. I initially agreed to work with LOKA in 2016 because I wanted to reach the Polish people as a wider audience. As evidenced on LOKA’s website, http://www.loka.com.pl, and in the emails, I could see the strong resonance with New Age teachings, but the editor-in-chief was initially respectful toward me and what he understood as my message. I was aware that our differing viewpoints could change that open dynamic, but I still decided to work with LOKA as a new experience. It later was clear that the discordant energy became stronger and stifling toward me. I experienced stress over nearly two years of trying to communicate with LOKA, sometimes including Polish translations of my emails, generously provided by Mariusz, to not leave anything misunderstood. To sum it up: I am happy to move on from that relationship.

 

Importantly, I want to give a big “thank you” to all readers of the previous Polish translation because of your openness to see what its message offered. I will present an even better book in the near-ish future, and this book will be accessible to Polish readers across the world. I will let you know when it becomes available.

 

In flowing energy,
Theresa Talea

 

P.S. A message by Mariusz Dec: Dear readers, as the formal/legal translator of the book Eternal Human and Finite Gods by Theresa Talea, I would like to assure all of you that everything Theresa wrote here is the truth, for I (as Theresa mentions here) have participated in exhanges of information between her and LOKA Publishing. I fully agree with her and support her decision on terminating her professional relationship with LOKA because over the years of my own cooperation with that publishing company (I am also the translator of Voyagers books series by Ashayana Deane), I experienced very similar treatment by aforementioned publisher. Hereby, I state that Theresa’s Talea decision meets my full professional and moral approval regardless of any eventual financial ramifications associated with it.

 

Respectfully,

Mariusz Dec aka Mario

____________________________________

 

 Ważne wiadomości na temat polskiego tłumaczenia książki pt: 

Wieczni Ludzie i Skończeni Bogowie: Jak była Prorokini oraz Ja Porzuciłyśmy Religię i Odkryłyśmy Wszechświaty po Drugiej Stronie i Wewnątrz.

 

Wraz z początkiem 1 lipca 2020 roku, moja książka pt: Wieczni Ludzie i Skończeni Bogowie, nie będzie już dłużej publikowana przez Wydawnictwo LOKA. W wyniku wielu naruszeń kontraktu przez Wydawnictwo LOKA oraz jego redaktora naczelnego/menadżera (odtąd określanego jako “LOKA,” a redaktor naczelny był moim jedynym kontaktem) nasze relacje zawodowe zostały teraz zerwane. Według naszej umowy, książka moja nie została poprawnie wydrukowana, ani opublikowana. Ponadto, nie otrzymałam mojej części zapłaty z ceny detalicznej od sprzedanych książek.

 

Oto nieco kontekstu: Przez ponad rok czasu oczekiwałam zrealizowania obietnic LOKA majacych na celu naprawę błędów w publikacji mojej książki. Po tym jak zapewniali, że ustosunkują się do tego właściwie w ciągu kilku dni, częstokroć mijały tygodnie, a nawet miesiące bez słowa. Komunikacja do której ostatecznie dochodziło, była wymijająca bądź defensywna, kontynuując brak działania. Tak, czy inaczej umowa spisana pomiędzy obydwiema stronami była przejrzysta: opublikowanie książki jako jednego, niepodzielonego egzemplarza, z tym samym tekstem na odwrocie książki, jaki jest w mojej oryginalnej wersji książki, jako jedne z kolejnych uzgodnień.

Na początku przekazałam przykładowe strony z mojej książki, aby pokazać formatowanie, a także wysłałam wszystkie obrazki wraz z opisem i właściwym wyjaśnieniem. Efektem pracy LOKA były dwie książki sprzedawane jako jeden zestaw, ze znacznie innym formatowaniem i zupełnie innym tekstem na tylnych okładkach. Brakowało również jakości, gdyż polskie obrazki były niezgodne z rozmiarem i kolorem. Ucierpiał zwłaszcza wizerunek Błękitnego Płomienia Amenti, który nie powinien zostać wydrukowany z czarnym tłem i ciemnymi odcieniami. LOKA powiedziało, że skoryguje te błędy, lecz nie dokonało tego. Monitorowałam to wielokrotnie, lecz bez efektu. (Na dzień 29 czerwca ich strona wciąż reklamowała książkę jako dwuksiążkowy zestw, opisując ją jako KSIĄŻKA PRZEŁOMU).

 

Biorę na siebie odpowiedzialność za to, że w miarę postępu tłumaczenia dostarczałam szereg aktualizacji, ponieważ jej tłumacz Mariusz Dec, tłumaczył ją szybciej, aniżeli ja byłam w stanie kończyć pisanie trzeciej edycji. (Nie przewidziałam ilości pracy jaka będzie wiązała się z trzecią edycją książki). Mogło to spowodować drobne opóźnienia i dezorientację, ale wszystko wydawało się dobrze pracować – wszystkie aktualizacje były stosownie oznakowane, a LOKA zgodziło się na użycie finałowych plikow w jej publikacji. W pewnym momencie Mariusz poinformował mnie, że część lecz nie wszystkie aktualizacje zostały wprowadzone.

 

Z uwagi na poniższe klauzule umowy, mogłam zakończyć naszą zawodową współpracę z LOKA zaraz po wstępnym opublikowaniu polskiej wersji książki: “Właścicielka zastrzega sobie prawo do odebrania wszelkich praw autorskich przekazanych Wydawcy zgodnie z warunkami tej umowy.” “Wydawca zgadza się na opublikowanie jego wydania wspomnianej pracy, która nie będzie podzielona na więcej niż jeden egzemplarz…. Jeśli Wydawca nie spełni tych warunków, umowa ta powinna automatycznie zostać zerwana, a wszystkie prawa autorskie zwrócone zostaną jej Właścicielce.” Prawdopodobnie zbyt długo zajęło mi odejscie, ponieważ na początku naszej zawodowej współpracy było trochę kompromisów, zaś ja miałam promyk nadziei, że LOKA będzie działać zgodnie z obietnicami dawanymi mi w kolejnych emailach do mnie.

 

Formalne zakończenie umowy wysłałam do LOKA 3 maja 2020 roku i do 30 czerwca dałam im czas na spełnienie żądań nowej umowy: aby zakończyć wszelkie reklamowanie mojej książki na ich stronie internetowej, lub gdziekolwiek indziej, oraz zakończenie publikacji, druku, dystrybucji i sprzedaży mojej książki począwszy od 1 lipca 2020 r. W dniu 30 czerwca 2020 r, otrzymałam od LOKA e-mail oznajmiający, że usunęli moją książkę z ich strony internetowej, a począwszy od 1 lipca 2020 r, nie będą już sprzedawać, ani reklamować książki. Jest to dobra wiadomość, ponieważ chciałam zakończyć tą relację jak najbardziej ugodowo. Niemniej jednak, LOKA wciąż powinna otrzymać zapłatę za książki, które już zdołali przekazać księgarzom, zaś ja mam powody do przypuszczeń, że nie otrzymam niczego z tych przyszłych wypłat.

 

Teraz więc, proszę Ciebie polski czytelniku: o rozważenie tego, aby nie kupować żadnych z pozostałych kopii publikacji LOKA pt: Wieczni Ludzie i Skończeni Bogowie, których okładka wydrukowana została w niebieskim odcieniu, ponieważ nie powinna ona być obecnie w sprzedaży, zaś ja wątpię, abym otrzymała z tego jakiekolwiek pieniądze.

Wspaniałą wiadomością jest to, że moja firma wydawnicza Rediscovery Press, wyda poprawną, udoskonaloną, polską wersję książki i będzie ona rozprowadzona do miedzynarodowych księgarzy. Dlatego proszę nowych i obecnych czytelników o cierpliwość w ciągu przypuszczalnie nastepnych trzech miesięcy, kiedy będę miała trochę czasu pomiędzy trwajacym obecnie moim dużym projektem, oraz innymi obowiązkami, aby wraz z moim zespołem poświęcić czas na opublikowanie polskiej wersji książki.

W ciągu następnych kilku tygodni, mój polski agent skontaktuje się z internetowymi, polskimi księgarzami reklamujący i sprzedającymi moją książkę opublikowaną przez LOKA, dostarczając im przejrzystej informacji na temat zaprzestania sprzedaży i zerwania umowy z LOKA. Jeśli zobaczycie jakąkolwiek stronę internetową, bądź księgarnię wciąż sprzedającą książkę, proszę skontaktujcie się ze mną z tą informacją.

 

Uzmysłowiłam sobie, że potrzebuję odzyskać swoją energię od ludzi, którzy tak naprawdę nie rezonują ze mną, ani z moim przesłaniem. Początkowo w 2016 roku, zgodziłam się na pracę z LOKA, ponieważ chciałam dotrzeć do Polaków, jako do szerszej widowni. Tak, jak dało się to zauważyć na stronie internetowej LOKA  http://www.loka.com.pl, oraz w e-mailach, widziałam silny rezonans z naukami New Age, lecz jego redaktor naczelny, na początku wykazywał szacunek w stosunku do mnie, oraz do tego co rozumiał on jako moje przesłanie. Byłam świadoma tego, że nasze różne poglądy mogły zmienić tą otwartą dynamikę, ale pomimo tego zdecydowałam się na pracę z LOKA jako nowe doświadczenie. Później było już to wyraziste, że niezgodność energii stała się dla mnie silniejsza i przytłaczająca. Na przestrzeni dwóch lat usiłowań komunikowania się z LOKA doświadczyłam wiele stresu, czasami włączając w to tłumaczenia moich e-maili dostarczane hojnie przez Mariusza, aby nie pozostawiać jakiegokolwiek nieporozumienia. Podsumowując: jestem szczęśliwa, że uwolniłam się wreszcie z tej relacji.

 

Bardzo istotne, chcę wyrazić wielkie “podziękowania” dla wszystkich czytelników poprzedniego polskiego tłumaczenia za waszą otwartość na to, aby dostrzec co oferuje jego przesłanie. W najbliższej przyszłości zaprezentuje wam nawet jeszcze lepszą książę i będzie ona dostępna dla polskich czytelników na całym świecie. Dam wam znać, kiedy będzie ona dostępna.

 

W płynącej energii,
Theresa Talea

 

P.S. Drodzy czytelnicy, jako pełnoprawny tłumacz książki autorstwa Theresa Talea pt: Wieczni Ludzie i Skończeni Bogowie chciałbym was od siebie zapewnić, że wszystko o czym pisze tutaj Theresa jest czystą prawdą, gdyż sam jak wspomniała uczestniczyłem w wymianie informacji pomiędzy nią samą a Wydawnictwem LOKA i w pełni zgadzam się i popieram jej decyzję o wycofaniu się ze współpracy z LOKA, gdyż na przestrzeni lat współpracy z tymże wydawnictwem (bowiem jestem również tłumaczem serii książek Ashayana Deane pt: Podróżnicy) spotkałem się z podobnym traktowaniem ze strony wspomnianego wcześniej wydawnictwa. Oświadczam również, iż decyzja Theresa Talea ma moje pełne wsparcie zawodowe i moralne bez względu na ewentualne implikacje finasowe z tym związane.

 

Z wyrazami szacunku,
Mariusz Dec aka Mario