The 2022 Polish Book “Wieczni ludzie i skończeni bogowie” is Ready to Order!

Great News! The Polish book translation of the 2021 third edition of Eternal Humans and the Finite Gods: How an Ex-Prophet and I Left Religion and Discovered Universes Beyond and Within, titled Wieczni ludzie i skończeni bogowie: Jak była prorokini oraz ja, porzuciłyśmy religię i odkryłyśmy wszechświaty po drugiej stronie i wewnątrz, is now completed and will be published on September 26th! Wow, this has been a monumental task working to finalize the book’s 704 pages, but it has been worthwhile for me to manage this process and make this book great altogether.

Currently, I am accepting orders for autographed books via the “ORDERS” button in the menu of this website. You can also click on the “POLSKA KSIĄŻKA” button to read the book description and Table of Contents in Polish. You may check other online distributors, too, for availability to purchase the book.

I welcome any questions you may have when reading the Polish book, especially because a small percentage of the translation may not entirely represent the original words in the English version. This Polish book is very special, though, because it is the only proper, authorized translation of my books into another language. I will not allow Eternal Humans and the Finite Gods to be translated again – in whole or in part – because of its complexity that must be understood by the translator through conscious awareness, energetic alignment with the messages, and life experience, in addition to working closely with me for years, which the Polish translator Mariusz Dec has done.

Thank you, Marisuz, for your almost endless efforts, and thank you to all Polish readers seeking more knowledge and truth!

 

Best wishes,

Theresa Talea

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Wspaniałe wieści! Polskie tłumaczenie książki z 2021 r wydanie trzecie „Eternal Humans and the Finite Gods: How an Ex-Prophet and I Left Religion and Discovered Universes Beyond and Within”, zatytułowane „Wieczni ludzie i skończeni bogowie: Jak była prorokini oraz ja, porzuciłyśmy religię i odkryłyśmy wszechświaty po drugiej stronie i wewnątrz”, jest już ukończone i zostanie wydane 26 września. Praca nad finalizacją 704-stronicowej książki była monumentalnym zadaniem, ale zarządzanie tym procesem było dla mnie warte tego, aby w sumie uczynić tą książkę wspaniałą.

Obecnie przyjmuję zamówienia na książki z autografem za pośrednictwem przycisku „ORDERS” w menu tej strony internetowej. Możecie kliknąć na przycisk „POLSKA KSIĄŻKA”, aby przeczytać opis książki oraz spis treści po polsku. Możecie również sprawdzić dostępność u innych dystrybutorów internetowych, aby zamówić książkę.

Przyjmuję wszelkie pytania jakie możecie mieć podczas czytania tej polskiej książki, zwłaszcza że mały procent tłumaczenia może nie w pełni reprezentować oryginalne słowa w angielskiej wersji. Jednak ta polska książka jest bardzo wyjątkowa, ponieważ jest jedynym właściwym, autoryzowanym tłumaczeniem moich książek na inne języki. Nie pozwolę, aby „Eternal Humans and the Finite Gods” zostały przetłumaczone ponownie – w całości, ani po części – z powodu jej złożoności, która musi zostać zrozumiana przez tłumacza, poprzez świadomą świadomość, energetyczne zliniowanie z przesłaniem oraz doświadczenie życiowe i dodatkowo bliską pracę ze mną przez lata, co osiągnął polski tłumacz Mariusz Dec.

Dziękuję Mariusz za twoje prawie niekończące się starania, dziękuję również wszystkim polskim czytelnikom, którzy poszukują więcej wiedzy i prawdy!

 

Najlepsze życzenia,

Theresa Talea